فرهنگ سوئیس

الف) اوضاع فرهنگی 1.اطلاعات کلی فرهنگی سوییس به همان اندازه ای که در عرصه ارتباطات و روابط اقتصادی عمل می کند،…