28 فرد در سوئیس به ویروس جهش یافته انگلیسی شناسائی شده اند و این ترس در میان مسئولان است که اگر اوضاع بدقت کنترل نشود موج دیدی را باید منتظر باشیم.

پرفسور ژان فر رئیس گروه بهداشت عمومی و جهانی در دانشگاه زوریخ مگوید این 28 مورد شبیه روز های اول شیوع پاندمی در سوئیس است .او می گوید اگر امروز روشهای سختگیرانه را در پیش نگیریم باید شاهد موجهای جدید باشیم

در حال حاضر از روز دوشنبه واکسیناسیون با ثبت نام اینترنتی برای سالمندان و افراد با بیماری های قبلی و کادر درمان شروع شده است و پس از این گروه واکسیناسیون برای تمام گروهها انجام خواهد شد

اما نگرانی ها از شیوع نو جدید جهش یافته انگلیسی در میان محافل بهداشتی سوئیس زیاد است و روز چهارشنبه ، شورای فدرال در مورد تمدید یا تشدید اقدامات در این مورد تصمیم خواهد گرفت.