تنها در شهر سنتگالن 35000 هزار نفراز مرکز خرید Shopping-Arena بازدید کرده اند سایر مراکز خرید در Emmen و Glatzentrum نیز پر از مردم بوده است .ظرفیت پارکینگها پر و مسیر منتهی به این مراکز با ترافیک مواجه بود

ظاهرا پس از سه روز تعطیلی نیازها مردم زیاد و بدلیل محدویتهای اعمال شده نیز جلوی مغازه ها صف های طولانی تشکیل شده بود

با توجه به اینکه سوئیس جز یکی از کشور های پر خطر است اما رسانه های سوئیس می نویسند در این مراکز خرید فاصله ها رعایت نشده است

در برخی از کانتونهای سوئیس فقط مغازه ها با کالاهای روزمره باز هستند