امتحان کتبی آئین نامه رانندگی  

حداقل سن 17 سال

تشکیل پرونده

امتحان آیین نامه ( محدویت زمانی برای آن تعیین نشده است)

دریافت گواهینامه آموزشی ال اف آ*  بعد از قبولی از امتحان آیین نامه رانندگی

گواهینامه ال اف آ  به گواهینامه ای گفته میشود که فرد آموزننده به همراه مربی بتوانند رانندگی کند دراین شرایط یک برچسب با حرف ال  به پشت ماشین باید چسبانده شود تا راننده گان متوجه آموزشی بودن آن خودرو باشند

امتحان شهری

حداقل سن 18 سال

 8 ساعت آموزش اجباری  موارد ضروری دررانندگی  از جمله کمکهای اولیه

یادگیری رانندگی( توصیه میشود آموزش رانندگی توسط یک آموزشگاه و کارشناس انجام شود )

 افرادی که  زیر 20 سال گواهی آموزشی  ال اف آ  دریافت کرده اند یکسال باید با آن گواهینامه رانندگی کرده باشند تا وارد امتحان شوند

گواهینامه در دوره آموزشی

حداقل سن 18 سال

مدت تحت  دوره آموزشی : سه سال

یک آموزش اجباری و تست یک روزه در مدت یکسال اول دوره سه ساله آموزشی  برای راننده گان گواهینامه در مدت آموزشی اجباریست در غیر اینصورت گواهینامه باطل میشود این آموزش و تست توسط کارشناس صورت میگیرد

گواهینامه قطعی

حداقل سن 21 سال

در طول مدت دوره آموزشی راننده نباید تخلفی کند که منجر به توقیف گواهینامه گردد .

مدت اعتبار گواهینامه  پس از اتمام دوره آموزشی سه ساله نا محدود است