غذا های سوئیسی

مواد غذایی سوئیس، تحت تأثیر غذاهای فرانسوی، آلمانی و ایتالیایی قرار دارد، اما هر منطقه از این کشور چیزی از سنت…

کیفیت زندگی‌شهری

نشریه نیوزویک درتازه‌ترین گزارش خودبه معرفی بهترین کشورهای جهان ازنظرشاخص‌های مختلف زندگی‌کردن پرداخت. در بین ۱۰۰ کشور مورد مطالعه، نام…